ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 0 4389 1092 / วันนี้วันที่
แบบฟอร์มต่างๆ
การลา

ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด
ลาพักผ่อน


อื่นๆ

ขออนุญาตใช้รถราชการ
ขออนุญาตใช้รถส่วนตัว

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ

สมาชิกสหกรณ์


สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043 891092
e - mail:yangtalat@doae.go.th