หน้าเเรก บุคลากร นโยบาย/แผน บทบาท/หน้าที่ ติดต่อ
 

นางสาวนิภาภัทร เวียงวะลัย

เกษตรอำเภอยางตลาด

 

นายนิพนธ์ ภูแต้มนิล

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสมปอง ดำรงวิทย์

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

นายคำสิงห์ ภูเหลี่ยม

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

นายกิตติ ศรีสุราช

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวบุศกร โกฏิรักษ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

นายวัชสรรค์ ดอนขันธ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นายอนุวัต เป้ดโคกแปะ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาววิชาภรณ์ สวาทพงษ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวจิราภรณ์ พิณโพธิ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางจิรภา มะโน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

นางสาวธัญรัตน์ พรมดอนยาง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวศิริญญา มณีสวัสดิ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

นางอรพิมพ์ ภูตีกา

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวนิภาภัทร เวียงวะลัย

เกษตรอำเภอยางตลาด

สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด ถนนขอนแก่น-โพนทอง ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
โทร : 043-019-302 e-mail : yangtalat@doae.go.th