หน้าเเรก บุคลากร นโยบาย/แผน บทบาท/หน้าที่ ติดต่อ

บทบาท ภารกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 • บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัด
  ก)   ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
  ข)   ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมงและปศุสัตว์
  ค)   กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ
  ง)   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

  อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
  มาตรา 24 ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูล และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
  ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทำหน้าที่และรับผิดชอบงานตามวรรคหนึ่งที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

 • แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ การจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุมและงานประสานราชการทั่วไป ของสำนักงาน

 •  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีหน้าที่
  1. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรด้านการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกรและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัด  ของผู้ว่าราชการจังหวัด
  2. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในจังหวัด
  3. พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัด รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์การปลูกพืช ผลผลิตการเกษตรวิสาหกิจชุมชนและข้อมูลมือสองอื่น ๆ
  4. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรงานวิจัย  และพัฒนาในจังหวัด
  5. สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนของชุมชน
  6. สนับสนุนสำนักงานเกษตรอำเภอในการจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริม การเกษตร และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอ
  7. ติดตาม ประเมินผล รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเกษตรจังหวัด 
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มีหน้าที่
  1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรและเครือข่ายให้เข้มแข็ง
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการพัฒนาวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
  3. ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด
  4. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
  5. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
  6. ประสานและดำเนินงานโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต มีหน้าที่
  1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการผลิตและจัดการผลผลิตพืช ประมงน้ำจืดและปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน
  2. ศึกษา พัฒนา และคัดเลือกรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
  3. ดำเนินการส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิตพืช ประมงน้ำจืด และปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน
  4. ดำเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิตการจัดการผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
  5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในพื้นที่
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • กลุ่มอารักขาพืช
  1. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงานด้านการอารักขาพืชในจังหวัดและดำเนินการตามแผน โครงการและมาตรการการอารักขาพืช
  2. สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดศัตรูพืช
  3. ศึกษา พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืชให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและเกษตรกร
  4. ให้บริการตรวจ วินิจฉัยศัตรูพืชและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการอารักขาพืช 
  5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานด้านการอารักขาพืชในจังหวัด 
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอ
  1. วางแผนและส่งเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตรในอำเภอ
  2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน
  3. ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์
  4. ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย // กรมส่งเสริมการเกษตร

 • วิสัยทัศน์
  กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
 • พันธกิจ
  1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
  2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
  3. ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจำหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

 • ภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545                
  ข้อ 1 ให้กรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในการผลิตการแปรรูป การเพิ่มมูลค่าในสินค้าเกษตร การกำหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร การควบคุมคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร สู่เกษตรกรเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงในการผลิตและการประกอบอาชีพการเกษตร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  (1) ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
  (2) ฝึกอาชีพเกษตรกร และให้บริการทางการเกษตร
  (3) พัฒนา ส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และการจัดการผลผลิตพืช ประมง และปศุสัตว์ แก่เกษตรกร
  (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
  มาตรา 24 ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาข้อมูล และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ
  ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทำหน้าที่และรับผิดชอบงานตามวรรคหนึ่งที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

นางสาวนิภาภัทร เวียงวะลัย

เกษตรอำเภอยางตลาด

สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด ถนนขอนแก่น-โพนทอง ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
โทร : 043-019-302 e-mail : yangtalat@doae.go.th